Ένα τρακτέρ και έναν καταστροφέα με τηλεσκοπικό βραχίονα, ως παρελκόμενο, δοκιμάζει ο Δήμος Καλαμάτας, με σκοπό τη διαχείριση της ανεπιθύμητης βλάστησης σε επίπεδο έδαφος και σε πρανή δρόμων. 

Το γεωργικό ελκυστήρα, μαζί με ένα μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) (προϋπ. 260.214 €), προμηθεύθηκε ο Δήμος κατόπιν διαγωνισμού και σε συνέχεια χρηματοδότησης, την οποίαν έλαβε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δαπάνη για τον καταστροφέα (13.800 €) προήλθε από δημοτικούς πόρους.Source link